1แบบฟอร์มประเมิน
(1) ประเมินการปฏิบัติงาน (ข้าราชการ)ดาวน์โหลด
(2) ประเมินการปฏิบัติงาน (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)ดาวน์โหลด
(3) ประเมินการปฏิบัติงาน (ลูกจ้าง)ดาวน์โหลด
2แบบฟอร์มใบลา
(1) ลาพักผ่อนดาวน์โหลด
(2) ลากิจ ลาคลอดบุตร ลาป่วยดาวน์โหลด
(3) ลาช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรดาวน์โหลด
(4) ลาติดตามคู่สมรสดาวน์โหลด
(5) ลาประกอบพิธีฮัจย์ดาวน์โหลด
(6) ลาอุปสมบทดาวน์โหลด
(7) ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานดาวน์โหลด
(8) ลาเตรียมตรวจเลือกเข้ารับเตรียมพลดาวน์โหลด
(9) ยกเลิกวันลาดาวน์โหลด
3แบบฟอร์มขออนุญาต
(1) ขออนุญาตออกนอกราชอาณาจักรไทยนะหว่างลาพักผ่อน (ข้าราชการ)ดาวน์โหลด
(2) ขออนุญาตออกนอกราชอาณาจักรไทยนะหว่างลาพักผ่อน (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)ดาวน์โหลด
(3) ขออนุญาตให้พนักงานราชการออกนอกราชอาณาจักรไทยนะหว่างลาพักผ่อน (พนักงานราชการ)ดาวน์โหลด
(4) ขออนุญาตไปราชการ (ผอ.รพ.สต. + จนท.สสอ.)ดาวน์โหลด
(5) ขออนุญาตไปราชการ (จนท.รพ.สต.)ดาวน์โหลด
4แบบฟอร์มขอย้าย-โอน-ลาออก
(1) ขอย้ายดาวน์โหลด
(2) ขอโอนดาวน์โหลด
(3) ขอลาออกดาวน์โหลด
5แบบฟอร์มการขอมีบัตรข้าราชการ
-ขอมีบัตรข้าราชการดาวน์โหลด
6แบบฟอร์มหนังสือรับรองสิทธิรักษาพยาบาล อสม.
(1) หนังสือรับรองสิทธิรักษาพยาบาล (อสม.)ดาวน์โหลด
(2) หนังสือรับรองสิทธิรักษาพยาบาล (บุคคลในครอบครัว)ดาวน์โหลด